Редакция


Олег Пека
Программный директор Mix Media Group
Все статьи автораО нас

Портал Mixnews.lv начал свою работу на глобальном медиарынке в 2008 году. Мы отражаем важнейшие события из мира политики, экономики, международных отношений, бизнеса, спорта, финансов, культуры, авто, туризма. На сайте Mixnews.lv представлены свежие новости, аналитические статьи, исследования, а также мнения экспертов. Мы создаем уникальный новостной контент, объединяя функции поставщика новостей и радиовещателя.

Используя возможности радиоэфира (как для местной латвийской аудитории, так и интернет-вещание), мы приглашаем в студию ведущих экспертов по всем актуальным вопросам, и все самое важное, сказанное у микрофона, тут же попадает на сайт. К нам прислушиваются, нас цитируют и на нас ссылаются мировые информационные агентства и ведущие новостные порталы. Ежедневно в нашем эфире выступают с комментариями, анализом, обзором событий не менее десятка специалистов, политологов, общественных деятелей, чье мнение наиболее четко раскроет суть происходящих в мире и Латвии событий.

За годы работы на медиарынке Mixnews.lv приобрел серьезную репутацию новостного и аналитического СМИ, информационной платформы, где своими мыслями, идеями, исследованиями делятся не только ведущие журналисты Латвии и мира, но также высказывают свою точку зрения деятели мировой политики, бизнеса, культуры и спорта. Благодаря использованию современных технологий нам удается получать эксклюзивные интервью и комментарии у политологов, аналитиков, знаменитостей со всего мира.

Система комментариев дает возможность заинтересованным читателям излагать свою точку зрения, как на материалы Mixnews.lv, так и на актуальные темы. Редакция внимательно отслеживает читательский интерес и выбирает материалы для аудитории с разными вкусами и интересами.

MIX MEDIA GRUPAS (SIA «KROKUS F» ) žurnālistu ētikas kodekss

 1. Žurnālists savā darbībā vadās pēc Latvijas Republikas likumiem, respektē morāles normas. Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums. Brīva un neatkarīga prese, radio, televīzija, interneta mediji ir cilvēktiesību ievērošanas un sabiedrības demokrātiskās attīstības garanti.
 2. Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.
 3. Žurnālists kalpo sabiedrības tiesībām zināt patiesību par notikumiem, kas tai ir nozīmīgi un interesanti.
 4. Žurnālists sabiedrībai sniedz patiesu, pārbaudītu un nesagrozītu informāciju, ievērojot viedokļu daudzveidību.
 5. Ziņas, fotogrāfijas, video, audio ierakstus un dokumentus žurnālists vāc un izmanto vienīgi savu profesionālo pienākumu pildīšanai.
 6. Žurnālists publikācijās faktus un citu personu viedokļus skaidri un saprotami nošķir no sava viedokļa.
 7. Žurnālists publicētajos materiālos izvairās izmantot anonīmus avotus. Atsaucoties uz anonīmu avotu, žurnālists uzņemas atbildību par informācijas patiesumu un paskaidro anonimitātes iemeslu.
 8. Saskarē ar informācijas avotiem žurnālista pienākums ir sevi identificēt. Izņēmumi pieļaujami, ja sabiedrībai svarīga informācija nav iegūstama citā veidā.
 9. Žurnālists atturas no cilvēka etniskās izcelsmes, tautības, profesijas, politiskās pārliecības, reliģisko uzskatu, seksuālās orientācijas vai personas privātās dzīves un citu datu pieminēšanas, ja šīm detaļām nav nozīmes attiecīgajā kontekstā, it sevišķi, ja šādu faktu pieminēšana var šķist aizskaroša.
 10. Žurnālista pienākums ir nekavējoties izlabot savas kļūdas.
 11. Žurnālista darbībā nav pieļaujams plaģiātisms. Rakstos, kas veidoti, izmantojot citus ziņu avotus, iespēju robežās jānorāda atsauce uz tiem.
 12. Žurnālists redakcijā, ārpus tās publiskā vidē (tostarp sociālajos tīklos) uzvedas, rīkojas un runā tā, lai darba devēja un “MIX MEDIA GRUPAS” (katra tās dalībnieka) vārds netiktu apkaunots, noniecināts vai kompromitēts. Savu amatu nedrīkst izmantot savtīgās interesēs.
 13. Žurnālists drīkst būt partijas biedrs, bet nedrīkst ieņemt amatu kādā partijā. Ja žurnālists kandidē Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās, tad no brīža, kopš viņa kandidatūra oficiāli izvirzīta, viņš aptur profesionālo darbību.
 14. Žurnālists izvairās no interešu konfliktiem, kas varētu rasties no žurnālista radniecības, personīgajiem kontaktiem.
 15. Žurnālists nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu no personām, kas nav viņa darba devējs.
 16. Ētikas kodeksa pārkāpumus izskata SIA “RNR LTD” valde.
 17. Šis kodekss nevar paredzēt visas situācijas. Atsevišķi gadījumi var prasīt individuālu pieeju, kad žurnālistam jākontaktējas ar savu tiešo vadītāju.
 18. Visi žurnālisti iepazīstas, paraksta un apņemas ievērot MIX MEDIA GRUPAS ( SIA «KROKUS F») Ētikas kodeksu.